Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus bei kaip atsisakyti savo sutikimo, galite rasti čia.

Paslaugų teikimo sąlygos

1. SUTARTIES OBJEKTAS

Šia sutartimi Paslaugos teikėjas įsipareigoja internetu teikti Užsakovui/Paslaugos gavėjui tinklalapių talpinimo (angliškai „Hosting”), interneto vardų (angliškai „Domain”) registravimo, elektroninio pašto ir kitas susijusias paslaugas (toliau – „paslaugos”), o Užsakovas įsipareigoja naudotis teikiamomis paslaugomis sutartyje nustatytomis sąlygomis.

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Paslaugos teikėjo įsipareigojimai:2.1.1. gavus Užsakovo raštišką užsakymą bei apmokėjimą už paslaugas, Paslaugos gavėjo vardu įregistruoti/perregistruoti Interneto vardą. Paslaugos gavėjui jau turint jo vardu registruotą vardą, šis Paslaugos teikėjo įsipareigojimas nėra taikomas. Pastaba: Užsakovui pateikus raštišką užsakymą bei apmokėjus už paslaugas, inicijuojamas domeno registravimas, tačiau OWEXX negarantuoja, kad registracija bus sėkminga, ir nėra atsakingas už jokius Paslaugos gavėjo nuostolius, jei domeno užregistruoti nepavyksta.
2.1.2. sukurti ir prižiūrėti specifikacijas ir Paslaugų gavėjo reikalavimus atitinkantį virtualų serverį. Virtualaus serverio specifikacijos yra nurodomos owexxhosting.com svetainėje.
2.1.3. elgtis atsakingai su kliento patikėta konfidencialia informacija ir duomenimis (vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu).
2.2. Paslaugos teikėjas nesuteikia jokių garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, negarantuoja, kad visos paslaugos bus teikiamos nepertraukiamai, be trikdžių, o sukurta, saugoma, atkuriama, perduodama informacija bus tiksli, aktuali, pilnos apimties. 
2.3. Paslaugos teikėjas gali sustabdyti, nutraukti paslaugas taisymo, aptarnavimo, tobulinimo tikslais.
2.4. Paslaugos gavėjo įsipareigojimai:
2.4.1. suteikti Paslaugų teikėjui pilną ir teisingą informaciją, reikalingą tinkamam Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, bei neprieštaraujančią tarptautinės ar Lietuvos Respublikos teisės normų reikalavimams.
2.4.2. ne vėliau kaip per 5 dienas raštiškai informuoti Paslaugos teikėją apie 2.2.1 punkte numatytos informacijos pasikeitimus. Jei Paslaugos teikėjas patiria nuostolius dėl to, kad Paslaugos gavėjas laiku neinformavo apie informacijos pakeitimą arba informavo netinkamai, Paslaugos gavėjas privalo atlyginti visus Paslaugos teikėjo dėl to patirtus nuostolius, o Paslaugos teikėjas turi teisę panaikinti Paslaugos gavėjo vardu registruoto/perregistruoto Interneto vardo galiojimą, perimdamas visas teises į šį vardą.
2.4.3. sumokėti Paslaugų teikėjui už atliktus darbus šioje sutartyje ar jos prieduose nustatyta tvarka.
2.4.4. informuoti Paslaugos teikėją, apie paslaugos nutraukimą, ar bet kokius kitus paslaugos keitimo veiksmus, likus bent 85 dienoms iki paslaugos teikimo termino pabaigos ar atnaujinimo. Paslaugos teikėjui patyrus nuostolių dėl Paslaugos gavėjo laiku neatliktų, ar atliktų netinkamai, informavimo veiksmų, ar atlikus juos pavėluotai, paslaugos gavėjas įsipareigoja atlyginti visus Paslaugos teikėjo patirtus nuostolius.
2.4.5. gavęs informavimą apie sąskaitą už teikiamas paslaugas, Paslaugos gavėjas, jei jis jau yra atlikęs mokėjimą, privalo informuoti Paslaugos Teikėją. Neatlikus informavimo telefonu ar elektroninių paštu laiku (priklausomai nuo paslaugų teikimo pobūdžio esant atitinkamiems minimaliems terminams iki kada gali būti atliktas atnaujinimas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas po sąskaitos gavimo), Paslaugos Gavėjas prisiima visą atsakomybę ir įsipareigoja padengti Paslaugos Teikėjui visas dėl neinformavimo atsiradusias tiesiogines ir netiesiogines išlaidas.
2.4.6. atlikęs mokėjimą už teikiamas paslaugas ar naujų paslaugų užsakymą, informuoti Paslaugos Teikėją elektroniniu paštu arba telefonu. Negavus informavimo apie atliktą mokėjimą ir iškilus nesklandumams su teikiamomis paslaugomis (laiku nepratęsiamos paslaugos, sutrinka el. svetainės ir el. pašto veikla, domenas ištrinamas ir užregistruojamas trečiųjų šalių), Paslaugos Gavėjas už tai prisiima visą atsakomybę, ir įsipareigoja padengti Paslaugos Teikėjui visas su šiuo klausimu susijusias tiesiogines ir netiesiogines išlaidas.

3. PASLAUGŲ KAINA IR MOKESČIAI PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ

3.1. Kiekvienai Paslaugų teikėjo teikiamai paslaugai taikomi abonentiniai ar kiti įkainiai yra nurodomi owexxhosting.com interneto svetainėje.
3.2. Jei kuriai nors iš Paslaugos teikėjo teikiamų paslaugų yra taikomi Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų nustatomi tarifai, šių tarifų dydis tiesiogiai įtakoja Paslaugų teikėjo nustatomas paslaugų kainas. Šį faktą Paslaugos teikėjas įvardija owexxhosting.com svetainėje bei nurodo nustatytus atitinkamus tarifus.
3.3. Tuo atveju, jei Vykdytojas dėl bet kokių priežasčių negali atlikti užsakytų paslaugų, lėšos yra grąžinamos Užsakovui su daliniu (20%) išskaitymu. Atvejais, kuomet Užsakovas mokėjimus atliko per PAY PAL, Google Checkout, MoneyBookers, hipay, WebMoney arba PAYSERA.LT sistemas, iš grąžintinų pinigų sumos yra išskaičiuojami dar papildomi 7 procentai (iš viso išskaičiuojama 27%).
3.4. Paslaugos teikėjas pasilieka teisę keisti šioje sutartyje ar interneto svetainėje owexxhosting.com numatytus abonentinius ar kitus įkainius. Paslaugos teikėjas privalo raštiškai įspėti Paslaugos gavėją apie įkainių pasikeitimus prieš 30 (trisdešimt) dienų.
3.5. Įmoka už domenų pratęsimą ir virtualaus serverio palaikymą nėra grąžinama, jei domenas iškeliamas arba paslaugų atsisakoma nesibaigus apmokėtam laikotarpiui.
3.6. Užsakant domenus su galiojančiomis specialiomis kainomis pirmąjai registracijai, galioja specialios sąlygos. Norint juos iškelti taikomi papildomi mokesčiai - sumos skirtumas tarp akcijinės kainos ir ankstesnės (pilna kaina be akcijos). Esant domeno užsakymui 2 ir daugiau metų, tačiau iškeliant nesuėjus šiam terminui, užsakovas netenka ir likusio domeno galiojimo laikotarpio.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Paslaugų teikėjo atsakomybė:
4.1.1. Paslaugų teikėjas, nutraukęs sutartį kitokiu nei šioje sutartyje numatytų būdu, privalo sumokėti Paslaugos gavėjui netesybas lygias šios sutarties numatytai paslaugų kainai.
4.1.2. Paslaugų teikėjas yra atsakingas tik už tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Paslaugų teikėjo ar jo partnerių didelio neatsargumo arba tyčios. Jei Paslaugos teikėjas neatlieka domeno registracijos ar neatnaujina, nepratęsia domeno (nepriklausomai nuo priežasčių), tai nėra laikoma tyčia ar dideliu neatsargumu. Tokioje situacijoje Paslaugos teikėjas įsipareigoja, naudodamasis savo žiniomis ir patirtimi, dėti maksimalias pastangas atgauti domeną. Domeno praradimo (neįregistravimo, registracijos nepratęsimo) dėl bet kokių priežasčių atveju, Owexx neturi prievolės domeno išpirkti, padengti su domeno atgavimu susijusių išlaidų, pavyzdžiui, teisinei pagalbai ar kitoms procedūroms.
4.1.3 Paslaugos teikėjas nėra atsakingas už jokią Paslaugos gavėjui atsiradusią žalą, jei ji atsirado dėl Paslaugos teikėjo pasitelkiamo trečiojo asmens netinkamos technologijos, produkto, paslaugos ar bet kokios kitos sąlygos, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su tokiu trečiuoju asmeniu.
4.2. Paslaugos gavėjo atsakomybė:
4.2.1. Paslaugos gavėjui uždelsus apmokėjimą už suteiktas paslaugas, jis privalo sumokėti Paslaugos teikėjui delspinigius, po 0,02 % už kiekvieną apmokėti uždelstą dieną.
4.2.2. Paslaugų gavėjas, nutraukęs sutartį kitokiu nei šioje sutartyje numatytų būdu, privalo sumokėti Paslaugos teikėjui netesybas, kurios apskaičiuojamos atitinkamai pagal Paslaugos gavėjo ankščiau atliktą užsakymą.
4.2.3. Paslaugos gavėjui pažeidus teisėtą Paslaugos teikėjo reikalavimą laiku atsiskaityti už virtualaus serverio ir/ar Interneto vardo palaikymo paslaugas bei nereaguojant į raštišką Paslaugos teikėjo raginimą vykdyti savo įsipareigojimus daugiau nei 10 (dešimt) dienų, Paslaugos teikėjas turi teisę perimti savo nuosavybėn Paslaugos gavėjo vardu įregistruotą Interneto vardą.
4.2.4. Paslaugos gavėjas įsipareigoja pilnai padengti Paslaugos teikėjo išlaidas, susijusias su Paslaugos gavėjo įsiskolinimo Paslaugos teikėjui išieškojimu.
4.2.5 Paslaugos gavėjas sutinka, kad neatlikus išankstinio apmokėjimo paslaugų pratęsimui, visa atsakomybė dėl nepratęstų paslaugų ar patirtų nuostolių atitenka jam. Jei paslaugų atstatymui atsiranda papildomų mokesčių, jis sutinka juos apmokėti.
4.3.1 Paslaugos teikėjas nėra atsakingas už jokią Paslaugos gavėjui atsiradusią žalą, jei ji atsirado dėl Paslaugos teikėjo pasitelkiamo trečiojo asmens netinkamos technologijos, produkto, paslaugos ar bet kokios kitos sąlygos, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su tokiu trečiuoju asmeniu, taip pat dėl trečiųjų šalių sistemų ar domenų zonų veiksmų, veikimo specifikos ir pan.

5. FORCE MAJEURE

Nei viena iš sutarties šalių neatsako už šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą, jei šis nevykdymas buvo sąlygotas nenumatytų ir neišvengiamų aplinkybių (tokių, kaip karai, streikai, katastrofos, stichinės nelaimės Lietuvos Respublikos teritorijoje ar už jos ribų), kurios užkerta kelią arba trukdo tinkamam šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymui.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS IR JOS NUTRAUKIMO PAGRINDAI

6.1. Kiekvienai šia sutartimi numatomai paslaugai jos teikimo terminas nustatomas užsakymo metu dėl paslaugos teikimo.
6.2.1. Galimybė naudotis paslaugomis teikiamomis elektroniniais kanalais galioja užsakyme nurodytą terminą. Užsakovas savo nuožiūra gali pratęsti arba nepratęsti paslaugų galiojimą (iš anksto informuodamas paslaugos teikėją raštiškai arba telefonu).
6.2.2. Ši sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki Paslaugų teikimo pabaigos (internetinių svetainių kūrimo atveju, užsakytos paslaugos automatiškai pratęsiamos kol gaunamas Užsakovo paslaugų atsisakymas). Kiekviena šalis turi teisę ją nutraukti raštu ar elektroniniais kanalais įspėjusi apie tai kitą šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Nutraukus šią sutartį, ankščiau Užsakovo sumokėtas mokestis už Paslaugas negrąžinamas.
6.3. Paslaugos teikėjas turi teisę sustabdyti ar nutraukti bet kurių šia sutartimi ar jos priedais numatytų paslaugų teikimą Paslaugos gavėjui, jei Paslaugos gavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus. Paslaugos teikėjas ėmęsis bent vieno iš šių veiksmų, privalo per 3 darbo dienas raštu informuoti Paslaugos gavėją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi, bei nurodyti terminą, per kurį Paslaugos gavėjas privalo pašalinti priežastis, sukėlusias Paslaugos teikėjo veiksmus.
6.4. Šioje sutartyje numatyti "įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas" reiškia:
6.4.1. viena iš sutarties šalių bankrutuoja, tampa nemokia, yra likviduojama ar raštu pripažįsta savo nesugebėjimą vykdyti sutartinius įsipareigojimus.
6.4.2. Paslaugos gavėjas savavališkai koreguoja suteiktas paslaugas arba naudoja Paslaugos teikėjo duomenų perdavimo tinklą tikslais, prieštaraujančiais LR įstatymams arba tarptautinės teisės normoms.
6.4.3. Paslaugos gavėjas piktybiškai kenkia serverio stabiliam darbui.
6.4.4. viena iš sutarties šalių nesugeba pašalinti kitos šalies nustatytų sutarties vykdymo trūkumų per raštiškame pranešime numatytą trūkumų pašalinimo terminą.
6.4.5 Paslaugos gavėjas talpinta savo paslaugose draudžiamą turinį arba imituoja kitas svetaines (angl. “Phishing„) norėdamas išgauti naudotojų asmeninę informacija.
6.4.6 Siunčiami reklaminiai pranešimai (angl. “Spam„).
6.4.7 Užsakomos paslaugos pateikus melagingą informaciją ir nepatvirtinant jos teisėtumo, pateikus asmens dokumentą ar kitą identifikuojantį oficialų dokumentą.

7. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

7.1. Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties ar jos priedų, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus išspręsti ginčo derybomis, jis sprendžiamas Šiaulių mieste esančiuose teismuose pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.
7.2. Šioje sutartyje numatyti įsipareigojimai negali būti perduoti trečiai šaliai be išankstinio raštiško šalies-kreditoriaus sutikimo. Nesant tokio sutikimo, bet koks šalies-skolininko bandymas perduoti savo įsipareigojimus trečiai šaliai yra negaliojantis.
7.3. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatsiejama šios sutarties dalis.
7.4. Užsakovas owexxhosting.com interneto svetainėje naudodamasis elektroniniais kanalais, gali kreiptis į Paslaugos teikėją dėl kitų paslaugų užsakymo, keitimo, įskaitant ir sutarties sąlygas.
7.5. Pasikeitus bet kurios iš sutarties šalių rekvizitams, ši šalis įsipareigoja per 5 darbo dienas raštu pranešti apie pasikeitimus.
7.6 Šalys supranta bei susitaria, kad joms teisę PVM sąskaitas faktūras siųsti el. paštu laiduoja LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. 8 d., kurioje numatyta, jog PVM sąskaitoje faktūroje parašas nėra privalomas, o tai suteikia Šalims teisę sąskaitas, gautas elektroniniu formatu, atspausdinti ir įtraukti į buhalterinę apskaitą.
7.7. Paslaugos teikėjas turi teisę Paslaugos gavėjui išrašyti ir išankstines sąskaitas faktūras, kurios šalių yra traktuojamos kaip PVM sąskaitos faktūros, įskaitant, bet neapsiribojant, apmokėjimo terminus ir kt. 
7.7 Užsakovui neatitikus domeno registravimo sąlygų ir / ar nepateikus reikalingų dokumentų domeno registravimui (ko pasėkoje domeno užregistravimas negalimas), grąžinant Užsakovui įmoką, nuo įmokėtos sumos bus nuskaičiuotas 20 % mokestis.
7.8 Mokėjimai už domenų registraciją, VDS, DS ir kitų rūšių serverius, šablonines svetaines, SSL sertifikatus bei kitas papildomas paslaugas yra negrąžinami.